Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

SKLEPU INTERNETOWEGO www.ebambini.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: https://www.ebambini.pl/ w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: "Magdalena Stawiecka - Sklep Internetowy" adres: 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 40/44 NIP: 521-277-62-51 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).


1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: https://www.ebambini.pl/ zwany dalej: https:www.ebambini.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu https:www.ebambini.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.


1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https:www.ebambini.pl lub też sporządzić wydruk.


1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego https:www.ebambini.pl zawierane są w języku polskim.


1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https:www.ebambini.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

 

2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. https:www.ebambini.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową https://www.ebambini.pl/


2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.


2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://www.ebambini.pl/, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.


2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego https:www.ebambini.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.


2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych https:www.ebambini.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.


2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego https:www.ebambini.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie (email). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem https:www.ebambini.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.


2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy, licząc od dnia złożenia zamówienia i opłacenia za produkt przez Klienta.

 

3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu https:www.ebambini.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.


3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.


3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.


3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu https:www.ebambini.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.


3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją.

Formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

 

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbieraniu przesyłki od kuriera DPD lub z kiosku Paczka w Ruchu (pobranie),

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,  za pośrednictwem serwisów: Tpay.com, PayU oraz PayPal.

Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Informacje o zakupie dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych: https://tpay.comhttps://www.payu.pl oraz https://www.paypal.com.


3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym https:www.ebambini.pl wystawiane są paragony fiskalne lub na prośbę klienta rachunki (nie jesteśmy Vatowcami) - są one dołączane do przesyłki.


3.7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD, firmy InPost, Paczki w Ruchu, Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.


4.2. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w punkcje odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.


4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu.


4.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.


4.5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient udziela właścicielowi https:www.ebambini.pl, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu, pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z Pocztą Polską, na nadanie przesyłki zamówionej w https:www.ebambini.pl na jego koszt (nie dotyczy to dostawy realizowanej przez kuriera). Pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie ceny przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty pocztowej nie będzie uwzględniana na paragonie lub fakturze VAT. Uwzględnione tam będą koszty towaru, pakowania i przygotowania do wysyłki. Sprzedający nie świadczy bowiem wobec Klienta usługi transportowej - nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Klient nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa powinien powiadomić o tym https:www.ebambini.pl drogą emialową przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji koszt przesyłki zostanie powiększony o podatek VAT w wysokości 23%.

 

5. Reklamacje konsumenckie

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w https:www.ebambini.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)


5.2. https:www.ebambini.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak https:www.ebambini.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.


5.3. https:www.ebambini.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.


5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.


5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie https:www.ebambini.pl.


5.7. Reklamowany produkt należy dostarczyć– według wyboru Klienta – pocztą na adres: 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 40/44, lub osobiście do jednego z punktów odbioru, o których mowa w punkcie 4.2. Regulaminu.


5.8. https:www.ebambini.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta https:www.ebambini.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


5.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

 

6. Wymiana

6.1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty https:www.ebambini.pl w tej samej lub wyższej cenie, jeśli prośbą o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wydania/dostawy towaru.


6.2. W celu dokonania wymiany należy: poinformować https:www.ebambini.pl o zamiarze dokonania wymiany drogą emailową, a następnie klient odsyła towar na swój koszt na adres: 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 40/44, lub dostarczyć osobiście do jednego z punktów odbioru, o których mowa w punkcie 4.2. Regulaminu. Natomiast koszt wysłania wymienionego produktu pokrywa Sklep.


6.3. Dokonując wymiany należy podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przedstawić potwierdzenie dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie https:www.ebambini.pl. W celu ułatwienia dokonania wymiany na stronach internetowych https://www.ebambini.pl/ udostępniony został formularz wymiany.


6.4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania.


6.5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

 

7. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego https:www.ebambini.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do https:www.ebambini.pl na adres: 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 40/44, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.


7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.


7.4. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres: 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 40/44


7.5. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.


7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 

8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.


8.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


9. Ochrona danych osobowych

9.1. https:www.ebambini.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).


9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym https:www.ebambini.pl


9.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.


9.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez https:www.ebambini.pl produktach.


9.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest "Magdalena Stawiecka - Sklep Internetowy", z siedzibą: 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 40/44, NIP: 521-277-62-51.


9.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).


10.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez https:www.ebambini.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie https://www.ebambini.pl/. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.


Regulamin obowiązuje od 11 marca 2013 r.

Newsletter

DANE FIRMY / Kontakt

Ebambini.pl - Sklep internetowy

ul. Wołoska 40/44, 02-583 Warszawa

NIP: 521-277-62-51

REGON: 147419699

e-mail: sklep@ebambini.pl

tel: (22) 848 35 39 ;  tel kom: 881 039 670


Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie